AdBlue near you

Co potřebujete vědět o směrnicích EU o kvalitě vnějšího ovzduší

  • zákonodárství

Čím se zabývají směrnice EU o kvalitě okolního ovzduší a jak vznikly?

Čistý vzduch je důležitý nejen pro naše zdraví, ale také pro životní prostředí. Vlivem lidské činnosti se však kvalita ovzduší výrazně zhoršila. Jedná se zejména o činnosti spojené s průmyslem, výrobou energie, vytápěním domácností, zemědělstvím a dopravou.

V EU je znečištění ovzduší environmentálním zdravotním problémem číslo jedna. Způsobuje vážná onemocnění (například astma, kardiovaskulární problémy, rakovinu plic a další). Znečistění ovzduší navíc poškozuje životní prostředí a ekosystémy nadměrným znečištěním dusíkem a kyselými dešti. Zároveň je nákladné i pro naši ekonomiku.

Na řešení problému znečištění ovzduší a dosažení vize EU o nulovém znečištění do roku 2050 má EU komplexní politiku čistého ovzduší založenou na třech pilířích: normy kvality okolního ovzduší, snižování emisí znečisťujících látek a emisní normy pro klíčové zdroje znečištění.

V EU je znečištění ovzduší environmentálním zdravotním problémem číslo jedna

Od 80. let 20. století přijala EU zásady týkající se kvality ovzduší. Současné směrnice o kvalitě okolního ovzduší přebraly mnohá ustanovení včetně mnohých norem kvality ovzduší z předcházejících právních předpisů. Za poslední desetiletí tyto zásady přispěly ke snížení překročení pro většinu látek znečisťujících ovzduší. Problém kvality ovzduší však není  ani zdaleka vyřešený. Přestože se počet lidí vystavených znečištění ovzduší v posledních desetiletích výrazně snížil, v mnoha případech látet znečišťujících ovzduší přetrvává překračování norem EU pro kvalitu ovzduší. Tyto směrnice byly stanoveny s cílem definovat společné metody monitorování, hodnocení a informování o kvalitě okolního ovzduší v EU.  

V rámci těchto směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší existuje několik právních předpisů. Směrnice EU o kvalitě ovzduší – konkrétně směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduším pro Evropu a směrnice 2004/107/ES o těžkých kovech a polycyklických aromatických uhlovodících ve vnějším ovzduší, stanovují prahové hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se nesmí překročit v daném časovém období. V případě prekročení musí orgány vypracovat a implementovat plány řízení kvality ovzduší. Cílem těchto plánů by mělo být snížení koncentrace látek znečišťujících ovzduší pod limitové a cílové hodnoty.

Zajímá vás, jaké jsou současné normy směrnic o kvalitě ovzduší? Můžete se podívat zde: Normy kvality ovzduší EU

Jak to ovlivňuje průmysl související se spalovacími motory (pohyblivá a nepohyblivá mechanika)?

Pokud chceme bojovat proti znečištění ovzduší a dosáhnout vizí EU o nulovém znečištění do roku 2050, různá průmyslová odvětví si budou vyžadovat různá opatření na jejich nejlepší regulaci. Proto EU vypracovala směrnice na určení norem pro automobilový a ostatní průmysl. Mezi ně patří směrnice o národních závazcích na snížení emisí – Evropská environmentální agentura (NEC – pro automobilový průmysl) a EUR-Lex – 32010L0075 – CZ – EUR-Lex pro průmyslové emise.

Celkově jsou cílem směrnice, stejně jako vize EU o nulovém znečištění do roku 2050

  • dosáhnout takové úrovně kvality ovzduší, která nebude mít výrazný negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí,
  • podporovat biodiverzitu a ochranu ekosystémů,
  • posilnit synergie s dalšími cíli EU, jako je klima a energetika.
Různá průmyslová odvětví si budou vyžadovat různá opatření na jejich regulaci, pokud máme řešit znečištění ovzduší.

Proč je běžné, že si lidé pletou Zelenou dohodu a směrnice o ovzduší?

Lidé si velmi často pletou Zelenou dohodu se směrnicemi o ovzduší a naopak.

Obě nařízení se zaobírají plyny a všeobecnými emisemi, ale zásadní rozdíl, kterým se odlišují, jsou plyny a škodlivé látky znečišťující ovzduší, které regulují. Zatím co Zelená dohoda se vztahuje na skleníkové plyny (oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3)), směrnice o ovzduší se zaobírají škodlivými látkami znečišťujícími ovzduší, které zahrnují NOx, SOx a různé druhy pevných častic.

Proč je důležité mít směrnice o kvalitě ovzduší?

Jak je uvedeno výše, směrnice mají přímé důsledky pro jakýkoliv průmysl, který centralizuje spalovací motory (vzhledem k tomu, že emise budou pravděpodobně škodlivé látky znečišťující ovzduší a pevné částice). Pokud se EU navíc zavázala zpomalit změnu klimatu a snížit emise (emisní normy EU: Euro 1-Euro 6/VI a nejnovější Euro 7) a také zlepšit kvalitu ovzduší, omezení budou od nynějška jen přísnější.

Další krok směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší:

V současnosti již existují plány na revizi, aby se sladily s normami navrženými WHO, jakož i s připravovanými emisními normami v rámci Zelené dohody. V tiskové zprávě z října 2022 už byla navržena další podmíněná opatření, která jsou v procesu. Jsou to především tato:

  • Posílení pozice široké veřejnosti vůči znečištění: jednotlivci a komunity v okolí postižených oblastí budou mít právo žádat odškodnění od těch, kteří porušili směrnice.
  • Zlepšení přístupu k (důležitým) údajům: Vykazování ESG, transparentní a otevřený přístup k údajům o emisích a znečištění.

Navrhuje se snížení roční limitní hodnoty pro hlavní znečišťující látku – jemné tuhé částice (PM2,5) o víc než polovinu. Revize zajistí, aby lidé s poškozeným zdravím v důsledku znečištění ovzduší, měli právo na odškodnění v případě porušení pravidel EU o kvalitě ovzduší. Budou mít také právo na zastupování nevládními organizacemi prostřednictvím hromadných žalob na náhradu škody. Návrh také objasní přístup ke spravedlnosti, účinné sankce a lepší informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. Nová legislativa podpoří místní orgány posílněním ustanovení o monitorovaní kvality ovzduší, modelování a zlepšování plánů kvality ovzduší.

Komise navrhuje pravidla pro čistší vzduch a vodu (evropa.eu) – říjen 2022

Share this post