AdBlue® ve vašem okolí

Jak společnost GreenChem přispívá ke snižování emisí NOX v Evropské unii?

  • AdBlue®
  • GreenChem
  • SCR

Stručný přehled

Oxidy dusíku (NOx) představují skupinu vysoce reaktivních plynných sloučenin obsahujících dusík a kyslík v různých poměrech, konkrétně NO, NO2 a N2O. NOx vznikají jako vedlejší produkt spalovacích procesů, například při výrobě energie a v silniční dopravě. Mohou způsobovat vážné zdravotní problémy a významně přispívají ke změně klimatu způsobené člověkem.

EU zavedla za účelem snížení koncentrací látek znečišťujících ovzduší v Evropě od počátku 90. let 20. století řadu směrnic a nařízení, běžně nazývaných normy Euro, které předepisují limity pro emise řady znečišťujících látek, včetně NOx.

Nařízení EU o snižování emisí NOx mají za cíl snížit emise NOx z různých odvětví, jako je průmysl, automobilový průmysl, zemědělská činnost a další. V roce 2020 byla hlavním zdrojem NOx silniční doprava, která byla původcem 37 % emisí v EU. Od zavedení těchto nařízení se díky závazku EU ke snižování emisí NOx podařilo emise NOx výrazně snížit. Zásadní je také skutečnost, že celkové emise NOx klesly mezi lety 2005 a 2020 o 48 %Tato čísla svědčí o tom, že zavedení opatření ke snižování emisí NOx pozitivně snížilo emise NOx v regionu, čímž zajistilo čistší vzduch pro jeho obyvatele a přispělo k ochraně životního prostředí.

Od roku 1990 se celkové emise NOx ve všech průmyslových odvětvích včetně dopravy neustále snižují.

Jak výrobky společnosti GreenChem přispívají k odstraňování emisí NOx v našem životním prostředí

Nabízíme řešení, která pomáhají průmyslovým odvětvím snižovat emise NOx a dodržovat nařízení EU. AdBlue je jedinečný výrobek navržený tak, aby byl účinný a cenově dostupný. Při používání našich výrobků mohou uživatelé z mnoha odvětví výrazně zlepšit svůj vliv na životní prostředí a zároveň chránit své hospodářské výsledky. S jistotou lze říci, že používáním AdBlue jste již přispěli k odstranění NOx z ovzduší.

Kolik NOx pomáhá společnost GreenChem ročně odstranit?

Při použití zaokrouhlených molekulových hmotností močoviny (60) a oxidu dusnatého (30) v celkové reakci redukce NO teoreticky vychází, že 1 tuna močoviny sníží 1 tunu NO, a tak 3 tuny AdBlue snižují 1 tunu NO. Výše uvedené údaje vycházejí z předpokladu, že redukční reakce NO má 100% účinnost. Ve skutečnosti tomu tak není, protože redukční reakce málokdy dosahují úplné účinnosti. S moderní technologií SCR je dokázáno, že 90% účinnost konverze NO je zcela zdravý odhad. Můžeme tedy předpokládat, že naše účinnost je minimálně 90 %.

Pozice společnosti GreenChem

Na základě výše uvedeného poměru a reálné účinnosti můžeme snadno vypočítat množství NOx redukovaných pomocí AdBlue od společnosti GreenChem v automobilovém segmentu s využitím celkových prodejů AdBlue společnosti GreenChem. Podle interních údajů prodej AdBlue společnosti GreenChem v automobilovém segmentu trvale roste z úrovní, na kterých jsme od roku 2021 soustavně pomáhali odstraňovat více než 250 000 t NOx ročně. Níže jsou uvedeny oficiální celkové údaje o emisích NOx poskytnuté Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Nejnovější dostupné statistiky jsou za rok 2020.

NOx Emissions 2020

Total (t/a)
NOx Emissions 2020

Transport (t/a)
NOx Emissions 2020

Road transport (t/a)
EU 27 + (UK estimate)6.157.0002.719.0002.333.000
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4

Závěr

I při určité míře tolerance však není příspěvek společnosti GreenChem ke snížení emisí NOx v Evropě v řádu 250 000 t NOx ročně nereálný.

Množství NOx snížené pomocí AdBlue společnosti GreenChem a z toho vyplývající závěry vycházejí z metodiky chemických reakcí a výpočtů, nikoli z reálných experimentálních měření. Proto je třeba brát jejich přesnost s rezervou. Na závěr lze konstatovat, že snižování emisí NOx není jen povinnost, ale příležitost přispět k čistší a zdravější budoucnosti. Při zavedení správných opatření může EU nadále snižovat emise NOx a zároveň přispívat k vytváření pracovních míst a podpoře hospodářského růstu. Ve společnosti GreenChem jsme hrdí na to, že můžeme hrát roli v tomto důležitém úsilí a pomáhat našim klientům být ekologičtějšími. Společnými silami se snažme o čistší životní prostředí.

Sdílejte tento článek