AdBlue near you

Zacházení s přípravkem AdBlue®, jeho přeprava a skladování

Klíčové prvky normy ISO 22241, část 3:

 1. Termíny a definice
  • Trvanlivost při skladování: doba počínající dokončením výroby šarže, při které je přípravek AdBlue® skladován za specifických podmínek, zůstává v rámci specifikace definované v normě ISO 22241-1:2019, tabulka 1.
  • Výrobní šarže: množství přípravku AdBlue® vyrobené při jedné operaci v místě, kde byl produkt (naposledy) fyzicky nebo chemicky upraven, aby bylo dosaženo shody se specifikacemi podle definice v normě ISO 22241.
   Poznámka: Míchání objemů přípravku AdBlue® nepředstavuje fyzickou ani chemickou úpravu, pokud kvalita objemů před smícháním odpovídá specifikaci uvedené v tabulce 1 normy ISO 22241-1:2019.
  • Hromadný provoz: manipulace s přípravkem AdBlue® ve velkých nádobách.
   Poznámka: Mezi příklady velkých nádob patří silniční cisternové vozy, železniční vozy, skladovací nádrže a cisternová plavidla.
  • Balená zásilka: manipulace s přípravkem AdBlue® v malých nádobách.
   Poznámka: Mezi příklady malých nádob patří sudy, plechovky, lahve, kontejnery pro volně ložené látky (IBC) a přepravky.
 2. Požadavky na použití materiálů kompatibilních s přípravkem AdBlue®
  Aby se zabránilo kontaminaci přípravku AdBlue® a korozi použitých zařízení (kontejnery, trubky, ventily, kování, těsnění, hadice atd.), musí být všechny materiály, které jsou během manipulace, přepravy a skladování (včetně odběru vzorků) v přímém kontaktu s přípravkem AdBlue®, kompatibilní s přípravkem AdBlue®.
  Poznámka: V případě materiálu s nejistou kompatibilitou s přípravkem AdBlue®: požádejte o radu manažera kvality.

3. Fyzikální podmínky během skladování a přepravy

 • Obecné doporučení
  • Aby se zabránilo rozkladu močoviny a také odpařování vody v případě odvětrávaných nádob, je třeba zabránit delší přepravě nebo skladování při teplotě nad 25 °C.
  • Aby se zabránilo ztuhnutí přípravku AdBlue®, je třeba zabránit skladování při teplotě pod –5 °C.
   Poznámka: Ztuhlý přípravek AdBlue® má přibližně o 7 % větší objem než kapalina, a proto může způsobit prasknutí plně naplněné uzavřené nádoby. Ztuhlý přípravek AdBlue® po opatrném zahřátí při teplotách nepřesahujících 30 °C nevykazuje zhoršení kvality a může se dále používat, jakmile zahřátý roztok nebude obsahovat pevné látky.
  • Aby se zabránilo nadměrnému nárůstu teploty, měl by být přípravek AdBlue® chráněn před slunečním zářením.
  • K ochraně přípravku AdBlue® před jakoukoli kontaminací vzduchem je třeba použít dobře uzavřené nádoby nebo odvětrávané nádoby s filtry.
 • Trvanlivost při skladování
  Očekává se, že přípravek AdBlue® zůstane v celém distribučním řetězci ve specifikacích uvedených v normě ISO 22241-1 alespoň po dobu uvedenou v tabulce C v závislosti na konstantní teplotě okolí, při které je přípravek AdBlue® skladován.
 • Čistota povrchů v kontaktu s přípravkem AdBlue®
  • Žádné povrchy, které jsou v přímém kontaktu s přípravkem AdBlue®, nesmí obsahovat cizí látky, jako jsou palivo, olej, mazivo, čisticí prostředek, prach a jakékoli jiné látky.
  • Je třeba se vyvarovat použití vody z vodovodu (zejména příliš vysoké koncentrace Mg, Ca a Na). Pokud však není k dispozici demineralizovaná voda, postačí materiál očistit vodou z vodovodu za předpokladu, že se poslední oplach provede čerstvým přípravkem AdBlue®.
 • Doporučení ohledně dalších vlastností
  Informace o dalších vlastnostech přípravku AdBlue® by měly být uvedeny v bezpečnostním listu, který obsahuje údaje o posouzení nebezpečnosti a předpisech, které je třeba dodržovat, a o opatřeních nezbytných k ochraně osob a životního prostředí při manipulaci s produktem.

4. Postupy pro zacházení s kontejnery a zařízeními

 • Obecně
  • Veškerá zařízení pro manipulaci se zabalenou zásilkou a pro hromadné operace by měla být vyhrazena pro práci s přípravkem AdBlue® nebo důkladně vyčištěna a zkontrolována, zda jsou čistá. Zařízení by měla být odpovídajícím způsobem označena.
  • Aby se zabránilo jakékoli kontaminaci, měly by se používat vyhrazené nádoby (nebo nádoby zaručeně čisté).
  • Aby byl přípravek AdBlue® uchováván v doporučeném teplotním rozsahu, jak je uvedeno v tabulce C, mohou být nezbytné prostředky pro regulaci teploty.
  • Součásti plnicího a vyprazdňovacího zařízení by měly být po použití vyprázdněny, vyčištěny a uzavřeny, aby se zabránilo kontaminaci přípravku AdBlue® z okolí. Zejména hadice by měly být vyhrazeny a po každém použití uzavřeny a mělo by se s nimi manipulovat a měly by se skladovat kontrolovaným způsobem.
  • Viz další postup zajišťování kvality (QSC) a postup pro vracení kontejnerů IBC.
 • Maloobjemové nádoby na jedno použití
  • Každá nádoba musí mít identifikační štítek nebo razítko, aby bylo možné její obsah zpětně vysledovat k původní výrobní šarži přípravku AdBlue® dodavatele.
  • Vnitřek nádob by měl být před plněním vizuálně zkontrolován v souladu s písemným postupem.
  • Během plnění řady malých nádob přípravkem AdBlue® by měl být z první naplněné nádoby odebrán vzorek o objemu jeden litr. Vzorek by měl být uchováván jako uchovávaný referenční vzorek.
  • Pokud nádoba nemá odvětrávání, měly by být naplněné nádoby utěsněny.
 • Vyhrazený hromadný provoz
  • Prostředky pro hromadný provoz, které se používají výhradně k přepravě nebo skladování přípravku AdBlue®, se před nakládáním nemusí čistit, pokud jsou všechny ventily, otvory a hadice uzavřeny a je s nimi manipulováno tak, aby nedošlo ke znečištění.
  • Všechny hromadné a vykládací operace by měly být shrnuty ve formě provozních pokynů s příslušnými kontrolními seznamy.
  • Před jakýmkoli nakládáním nebo vykládáním přípravku AdBlue® by měly být minimálně zdokumentovány výsledky následujících kontrol:
   • Správné uzavření všech ventilů a otvorů po dokončení procesu nakládky nebo vykládky
   • Kontrola osvědčení o čistotě
   • Vizuální kontrola případných poškození nebo závad na prostředcích pro hromadnou přepravu nebo skladování
   • Označení produktů v souladu s dodacími dokumenty
  • V případě jakýchkoli nesrovnalostí během nakládky nebo vykládky by měl být provoz okamžitě zastaven. Je třeba provést analýzu vzorku z naplněného prostoru pro hromadnou manipulaci a přistoupit k příslušným opatřením na základě výsledku analýzy.
 • Nevyhrazený hromadný provoz
  • Důkladné vyčištění před použitím s přípravkem AdBlue®
  • Proces čištění zohledňující chemickou povahu posledních 3 (tří) přepravovaných produktů
  • Zdokumentování v osvědčení o čistotě
  • Před nakládkou by mělo být toto osvědčení předloženo na místě plnění
  • Kromě toho: vizuální kontrola výstupu, vstupu a vnitřku dopravního prostředku
  • Odebrání vzorku po nakládce (ujistěte se, že je vzorek reprezentativní pro celý náklad)
 • Nevyhrazené zařízení používané k plnění nádob
  • Důkladné vyčištění před použitím přípravku AdBlue®
  • Proces čištění zohledňující chemickou povahu posledních 3 (tří) přepravovaných produktů
  • Analýza vzorku odebraného z první nádoby naplněné přípravkem AdBlue®, aby se potvrdila shoda s normou ISO 22241-1

Dokumentace produktů dříve plněných tímto nakládacím zařízením a výsledků analýzy po změně produktu