AdBlue near you

Jak funguje systém SCR?

Selektivní katalytická redukce (SCR) je technologie následné úpravy, která využívá prostředek AdBlue® ke snížení škodlivých emisí oxidů dusíku. Hlavními součástmi systému SCR jsou řídicí a vstřikovací jednotka AdBlue®, katalyzátor SCR a nádrž na přípravek AdBlue®.

Přípravek AdBlue® se vstřikuje ze speciální skladovací nádrže vozidla na přípravek AdBlue® do výfukového potrubí, které je před katalyzátorem SCR, ale za motorem. Při zahřívání ve výfukových plynech se přípravek AdBlue® mění na amoniak (NH₃) a oxid uhličitý (CO₂). Když plyny oxidů dusíku (NOx) z výfukového potrubí reagují uvnitř katalyzátoru s amoniakem, škodlivé molekuly NOx ve výfukových plynech se přeměňují na neškodný dusík a vodu, které se uvolňují do atmosféry jako pára. Použití přípravku AdBlue® špatné kvality, který neodpovídá normě ISO 22241, může vést k nákladným opravám systému SCR.