AdBlue near you

EMISNÍ NORMA EURO 6

  • zákonodárství

Rok 2017 se nese ve znamení norem a předpisů souvisejících se životním prostředím a jeho znečištěním. Není nijak překvapivé, že se značná část debat točí kolem silničních vozidel.

Výsledkem je vytvoření nové normy Euro 6c, která vstoupila v platnost 1. září 2017. Tato norma se týká převážně automobilového průmyslu a vyžaduje od výrobců výrazné změny jejich výrobků.

Co je to Euro 6?

 

Evropská norma Euro 6 je environmentální norma, která vstoupila v platnost v září 2015. Jejím cílem je omezit emise některých znečišťujících plynů vypouštěných do ovzduší silničními vozidly. Jinak řečeno, tato norma nutí výrobce vyvíjet čistší osobní i nákladní vozy. Výrobci musí dodržovat neustále se snižující úrovně emisí pevných částic a oxidů dusíku (NOx).

Zpočátku se tato povinnost týkala pouze těžkotonážních vozidel, od roku 1991 však evropské normy platí také pro lehká vozidla. V následujících letech došlo k významnému snížení emisí oxidů dusíku a v tomto trendu se pokračuje i nyní.

 

Normy pro lehká vozidla jsou označeny čísly od 1 do 6. Čím vyšší číslo, tím je příslušná norma novější. V současné době je nejnovější norma Euro 6, která platí pro všechna vozidla zaregistrovaná 1. září 2015 a později. To znamená, že normu Euro 6 musí dodržovat všechny nové vozy prodané po tomto datu v členských státech EU.

Nejefektivnější technologii pro odstranění emisí oxidů dusíku představuje selektivní katalytická redukce (SCR) v kombinaci s aditivem AdBlue®. Jedná se o nejoblíbenější řešení jak mezi výrobci, tak u orgánů EU. Od svého uvedení na trh pro těžká vozidla v říjnu 2006 způsobilo aditivum AdBlue® (vyvinuté společností GreenChem) skutečný převrat v nakládání s emisemi oxidů dusíku. Technologií SCR, která zahrnuje použití aditiva AdBlue®, je opatřena valná většina nákladních vozů vyrobených po roce 2006 a všechny nákladní vozy vyrobené po říjnu 2012.

Jak se provádějí zkoušky?

 

Od nástupu normy Euro probíhají zkoušky podle takzvaného nového evropského jízdního cyklu (NEDC), který byl vyvinut v roce 1973.

NEDC je série zkoušek založených na zrychlování a zpomalování motorů ve zkušebních podmínkách. V každé fázi se měří emise znečišťujících látek, což umožňuje stanovení průměrné úrovně emisí.

Dnes se však má za to, že výsledky vyplývající z této metody příliš dobře neodrážejí, jaké látky vozidla na silnicích skutečně vypouštějí. Ve světle této skutečnosti byla metoda NEDC na začátku září 2017 nahrazena mezinárodně uznávanou zkušební procedurou pro lehká osobní a užitková vozidla, označovanou jako celosvětově harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP).
Tento nový cyklus zkoušek bere v úvahu vyšší rychlosti, dynamičtější a zároveň autentičtější zrychlování/zpomalování a přísnější podmínky měření než v případě NEDC. Postupy WLTP jsou tedy přesnější než stávající laboratorní zkoušky a lépe odrážejí reálné podmínky.

Navzdory větší přesnosti však situace napodobující reálné podmínky není totožná se skutečnou situací, na kterou má vliv řada faktorů, například styl jízdy nebo to, kde se vozidlo používá.

Vzhledem k tomu budou laboratorní zkoušky doplněny novým zkušebním postupem, který bude měřit emise v reálném provozu. Tento postup má prokázat, zda vozidla produkují nízké emise nejen v laboratořích, ale také na silnici. Měření emisí v provozu bude přidáno ke stávajícím zkušebním požadavkům. Evropa bude prvním regionem na světě, který takové silniční zkoušky zavede. Doufejme, že tento dvojí přístup k certifikaci dodá řidičům jistotu, že nízké emise propagované výrobcem obstojí i v reálném světě.

NEDC GreenChem

Testované znečišťující látky

Provádí se měření veškerých látek obsažených v emisích, od částic oxidů dusíku (NOx) po CO2. Prahové hodnoty znečišťujících látek uplatňované během testů se v průběhu času a s uváděním nových norem mění.

K největšímu snížení povolené úrovně od zavedení normy Euro 1 došlo v případě oxidu dusnatého. Normy Euro 1 a 2 oxid dusnatý vůbec nebraly v úvahu. Poté jeho přijatelná prahová hodnota klesala z 500 mg/km (Euro 3 v roce 2001) až na 80 mg/km (Euro 6 v roce 2015).

Co se týče pevných částic vypouštěných vznětovými motory, norma Euro 1 jejich prahovou hodnotu stanovila na 140 mg/km, zatímco norma Euro 6 už na 4,5 mg/km. Na vozidla se zážehovými motory neuplatňovaly normy Euro 1 až 4 žádné prahové hodnoty pevných částic. Ty byly zavedeny až v normě Euro 5, která vstoupila v platnost v roce 2009. Současná norma se týká všech typů spalovacích motorů. Lze tedy právem poukázat na skutečnost, že se výrobcům ve snaze o důsledné dodržování norem daří vyrábět stále čistší vozidla.

AdBlue®, řešení pro snížení emisí oxidu dusnatého

Aditivum AdBlue® je mezi výrobci automobilů nejběžněji používaným řešením pro snížení emisí oxidu dusnatého u vozidel se vznětovým motorem a vyhovuje požadavkům normy Euro 6. AdBlue® přeměňuje většinu oxidu dusnatého ve vodní páru a diazosloučeniny, tedy látky bez škodlivého vlivu na lidské zdraví.

Selektivní katalytická redukce funguje na principu přidávání činidla redukujícího oxid dusnatý ve výfukových plynech. Tímto činidlem je právě AdBlue®.

Díky AdBlue® mají moderní vozidla na svědomí ještě méně znečištění. Vozidla se vznětovými motory používající AdBlue® jsou v souladu s novými evropskými normami.

Používání AdBlue® ve vozidlech se vznětovými motory navíc snižuje emise oxidu dusnatého o 95 %.

SCR GreenChem AdBlue

Share this post