O AdBlue

Co je AdBlue a co je účelem jeho používání?

AdBlue je vysoce čistá bezbarvá kapalina. Obsahuje demineralizovanou vodu a močovinu (32,5 %). AdBlue je používáno u vznětových motorů a mimo území Evropy je známé také pod názvy DEF, ARLA 32 nebo AUS 32.

Hlavní aktivní složkou AdBlue je čpavek. Ten je tvořen chemicky při hydrolýze automobilové močoviny, která je základní surovinou AdBlue. Močovina se také využívá při výrobě hnojiv a v mnoha dalších aplikacích.

AdBlue se u vznětových motorů používá spolu s technologií SCR. Tato technologie (Selective Catalytic Reduction – selektivní katalytická redukce) snižuje obsah škodlivých emisí (NOx).

AdBlue je vstřikováno do katalyzátoru systému SCR, kde vyvolává chemickou reakci se čpavkem. Při této chemické reakci se toxické oxidy dusíku (NOx) přeměňují na dusík (N2) a vodní páru (H2O).

Vodní pára a dusík jsou přirozeně se vyskytující plyny, které nejsou pro životní prostředí škodlivé.

Potřebuji AdBlue?

Pokud používáte moderní vozidlo se vznětovým motorem a katalyzátorem SCR, budete AdBlue potřebovat.

Proč potřebuji AdBlue?

Vaše vozidlo potřebuje AdBlue pro snížení tvorby oxidů dusíku NOx. Z důvodu stále přísnější emisní legislativy je vyžadován čistší provoz vznětových motorů.

Normy pro obsah NOx ve výfukových plynech byly pro nákladní vozidla, ale také terénní stroje a nesilniční vozidla i pro osobní vozidla zpřísněny.

Všichni výrobci užitkových vozidel musí splňovat normy Euro 5 a Euro 6 pro snížení produkce emisí vznětových motorů. I když normu Euro 5 bylo možné splnit pomocí různých technologií, norma Euro 6 (v platnosti od ledna 2014) vyžaduje použití selektivní katalytické redukce a kapaliny AdBlue.

Je AdBlue nebezpečné?

Ne, AdBlue nepatří mezi nebezpečné látky. Nejsou známy žádné závažné účinky nebo důležitá rizika. Hlavní složka, močovina, se dokonce přirozeně nachází v naší trávicí soustavě. Důrazně však nedoporučujeme AdBlue požívat nebo vdechovat jeho výpary, a to z důvodu možného nebezpečí vzniku alergické reakce.
AdBlue je agresivní láta a může způsobovat korozi materiálů, které nejsou v rámci normy ISO 22241 označeny jako odolné vůči AdBlue. Tyto materiály se mohou stát příčinou poruchy vašeho katalyzátoru SCR.
Další informace o vlastnostech a bezpečnostních opatřeních najdete v bezpečnostním listu materiálu, který je k dispozici ke stažení na adrese www.greenchem-adblue.com.

AdBlue a emisní legislativa

Podléhá moje vozidlo nařízením emisní legislativy?

Emisní legislativa v podobě norem Euro 1-6 platí pro motocykly, těžká nákladní vozidla (autobusy, tahače) a osobní vozidla. Pro všechna vozidla však neplatí stejné normy. Legislativa etap I až IV se vztahuje na většinu terénních strojů a nesilničních vozidel používaných na stavbách, v zemědělství a jiných oborech. To, zda potřebujete využívat technologii SCR a spolu s ní také AdBlue, závisí na emisních hodnotách vašeho stroje nebo vozidla.
Další informace o platnosti příslušné legislativy pro vaše vozidlo můžete získat u jeho výrobce.

Emisní legislativa v Evropské unii

Legislativa pro nákladní vozidla

EURO 6
Emisní norma Euro 6 vstoupila v platnost v roce 2014. Má vliv především na normy vozidel se vznětovými motory, které vyžadují další snížení emisí NOx a uhlovodíků. V důsledku toho se systém SCR a AdBlue stávají velmi důležitými pro splnění emisních norem Euro 6. Legislativa normy Euro 6 pro nákladní vozidla vstoupila v platnost již v lednu tohoto roku. Nově registrovaná osobní vozidla budou mít povinnost splňovat tato zákonná ustanovení nejpozději v září 2014. V lednu 2015 pak normu Euro 6 budou muset splňovat všechna nově registrovaná osobní vozidla.

EURO 5 (715/2007/ES)
Emisní norma Euro 5 byla v EU zavedena v roce 2009. Přinesla omezení škodlivých emisí produkovaných těžkými nákladními vozidly (HGV).

EURO 4 (98/69/ES, 2002/80/ES)
Emisní norma Euro 4 byla v EU zavedena v roce 2005. Přinesla další omezení emisí vozidel s benzínovými a vznětovými
motory. V rámci normy Euro 4 došlo poprvé k omezení emisí oxidů dusíku NOx.

EURO 3 (98/69/ES)
Emisní norma Euro 3 byla v EU zavedena v roce 1999. Nařizovala omezení emisí vozidel se vznětovými motory. Norma Euro 3 také zahrnovala legislativu pro těžká nákladní vozidla.

EURO 1 & 2 (91/441/EEC, 93/59/EEC & 94/12/EC, 96/69/EC)
Norma Euro 1 vstoupila v platnost v roce 1993, kdy stanovila emisní normy pro užitková vozidla a lehká nákladní vozidla. Jednalo se o začátek postupného snižování emisí všech motorů, jehož cílem bylo zlepšení kvality ovzduší v Evropě. Po normě Euro 1 následovala v roce 1996 norma Euro 2, která zahrnovala legislativu pro motocykly.

Legislativa pro stroje a nesilniční vozidla

Etapa III a IV a etapa IV B
Zaměření na širší skupinu terénních strojů a nesilničních vozidel. Etapy III a IV obsahují propracovanější a náročnější normy. Etapa IV vstoupila v platnost v roce 2014. Pro splnění těchto emisních norem používají téměř všichni výrobci technologii AdBlue. Důsledkem etapy IV B, zavedené v roce 2011, byla realizace implementace technologie SCR ze strany velkých dodavatelů strojů a nesilničních vozidel.
Etapa I a II (1997-2004)
První omezení emisí vznětových motorů nesilničních vozidel bylo zavedeno v roce 1997. Tyto etapy ještě nezahrnovaly železniční motory, vnitrozemská plavidla nebo letadla.

Kde mohu AdBlue zakoupit?

AdBlue je běžně dostupné v 10 a 20l kanystrech, 200l sudech a středně velkých kontejnerech (IBC) o objemu 1000 litrů nebo prostřednictvím příslušných plnicích systémů pro AdBlue. U většiny čerpacích stanic se AdBlue prodává již v kanystrech nebo volně. V Evropě také existuje rozsáhlá síť distributorů a komerčních dodavatelů AdBlue. Hledejte výdejní jednotky s logem AdBlue a doplňte svoji nádrž jako při tankování paliva.

Pro optimální řešení dodávky AdBlue navštivte webové stránky společnosti GreenChem:
www.adblue4you.com
www greenchem-adblue.com

Jaké množství AdBlue budu potřebovat?

Vaše spotřeba AdBlue závisí na druhu provozu vašeho vozidla. Plná nádrž AdBlue vydrží na několik nádrží nafty.

Předpokládaná spotřeba pro nákladní vozidla:
Ve srovnání s naftou se průměrná spotřeba AdBlue u nákladních vozidel pohybuje od 4 do 8 %.
• Místní distribuce: přibližně 500 l ročně
• Národní distribuce: přibližně 1000 l ročně
• Mezinárodní distribuce: přibližně 2500 l ročně

Předpokládaná spotřeba pro osobní vozidla:
• Vozidla střední třídy se vznětovými motory (například Opel • Insignia nebo Peugeot 508): 1 litr AdBlue na 1000 km
• Vozidla třídy SUV/MPV se vznětovými motory (například • Opel Zafira nebo VW Touran): 1,5 litru AdBlue na 1000 km

Předpokládaná spotřeba pro terénní stroje a nesilniční vozidla:
Z důvodu velké rozmanitosti terénních strojů a nesilničních vozidel je přesné stanovení konkrétní spotřeby obtížné. Velký, vysoce výkonný traktor může spotřebovat 2500 l AdBlue ročně. Požadované množství AdBlue lze orientačně stanovit pomocí poměru 5 až 10 % spotřeby nafty.

Skladování a doplňování vlastního AdBlue

Optimální podmínky skladování AdBlue

AdBlue musí být skladováno mimo dosah přímého slunečního světla při teplotě v rozmezí -6 °C a 25 °C, a to v čistých a těsných nádobách nebo plnicím systému.

Požadavky pro skladování

Životní prostředí:
Seznamte se s místní legislativou a jejími požadavky na ochranu životního prostředí. V některých zemích je vyžadováno použití ohraničené skladovací nádrže AdBlue nebo ochranné nádoby proti rozlití, umístěné pod IBC nebo sudy. Další informace o požadavcích pro skladování získáte na příslušných místních úřadech.

Vhodné nádoby:
AdBlue lze skladovat pouze v nádobách z vysokohustotního polyetylenu, polypropylenu nebo z nerezové oceli.

Materiály vhodné pro potrubí, izolaci a těsnění:
• Polyizobutylen (syntetický kaučuk), bez přísad – (pro těsnění a hadice)
• PFA, PVDF a PTFE (teflon) bez přísad (pro povrchovou úpravu chemických zařízení/opěrných kroužků, těsnění)
• Kopolymery (P)VDF a HFP (viton), bez přísad – (pro izolaci elektrických vodičů a těsnění/o kroužků)

Nepoužívejte korozivní materiály jako měď, nikl, zinek, uhlíková ocel nebo hliník. Celý seznam si můžete projít v rámci doporučení normy ISO 22241.

Jak postupovat v případě nechtěného načerpání nafty do nádrže AdBlue?

Nestartujte motor!

Dokonce i malá kapka nafty může znečistit AdBlue ve vaší nádrži. Jedna kapka nafty znečistí až 20 litrů AdBlue. Provoz se znečištěným AdBlue vede ke zničení systému SCR.

Abyste předešli dalšímu poškození vozidla, doporučujeme vám obrátit se na výrobce svého vozidla. Může být nezbytná výměna některých součástí systému dávkování AdBlue.

Vypotřebování AdBlue

Upozornění: vyjedete-li bez AdBlue, vystavujete se pokutě, sankcím nebo hrozí, že výkon motoru bude omezený. V některých případech může dojít k tomu, že z důvodu absence AdBlue nenastartujete motor. Buďte chytří a mějte k dispozici nouzovou zásobu.

Pokud mi AdBlue dojde, jedu nezákonně?

AdBlue snižuje množství škodlivých emisí produkovaných motorem vašeho vozidla. Emisní legislativa povoluje pouze velmi nízký obsah NOx ve výfukových plynech. Pokud při provozu vozidla bez použití AdBlue tento limit překročíte, může se jednat o nezákonné provozování vozidla.

Poznámka: legislativa vám nedovoluje nastartovat motor vozidla bez zásoby AdBlue.

Může při vypotřebování AdBlue dojít k poškození motoru?

Ne, při vypotřebování AdBlue nedojde k poškození motoru. Můžete pokračovat v jízdě k nejbližšímu prodejnímu místu AdBlue, nebo při další zastávce použít svoji nouzovou zásobu. Než však AdBlue doplníte, může dojít k ovlivnění výkonu motoru vašeho vozidla.

Pokud AdBlue vypotřebuji, dojde k vypnutí motoru?

Ne, k vypnutí motoru nedojde. U některých motorů ovšem po spotřebování zásoby AdBlue dochází k automatickému omezení výkonu motoru.

Pokud je motor vašeho vozidla vybaven technologií SCR, dojde ke ztrátě výkonu motoru vozidla a snížení emisí ve výfukových plynech dle právních norem. K obnovení výkonu dojde po opětovném doplnění hladiny AdBlue.

Poznámka: v případě, že zásoba AdBlue dojde, některé motory nebude možné nastartovat. Ujistěte se, že ve vozidle je nouzová zásoba AdBlue, nebo bez vypnutí motoru pokračujte k nejbližšímu prodejnímu místu.

Jak poznám nádrž pro AdBlue?

Nádrž AdBlue můžete poznat podle modrého víčka nebo nálepky AdBlue, jedná se však o zcela samostatnou nádrž.

Plnicí otvor bývá často umístěn v blízkosti palivové naftové nádrže. U některých osobních vozidel se nádrž AdBlue nachází v zavazadlovém nebo motorovém prostoru.

Hrdlo nádrže AdBlue je užší než u palivové naftové nádrže, takže by nemělo být možné natankování nafty do nesprávné nádrže (pistoli nelze zastrčit).

Jak mám postupovat v případě rozlití AdBlue?

AdBlue nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Malé množství rozlitého AdBlue je možné rozředit vodou. Nejlepší způsob odstranění spočívá v tom, že tekutinu utřete. Pamatujte, že byste ji neměli splachovat do kanalizace nebo do vodního zdroje. V případě rozlití většího rozsahu se pokuste zamezit úniku rozlité kapaliny do kanalizace nebo vodních zdrojů. Rozlitou kapalinu zasypte pískem, hlínou nebo absorbentem ze sady pro likvidaci uniklých provozních kapalin a odpovídajícím způsobem zlikvidujte.
Sady pro likvidaci uniklých provozních kapalin jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních.

Poznámka: povrch, na kterém došlo k rozlití AdBlue, může být kluzký. Rozlitou kapalinu očistěte co nejdříve, aby nemohlo dojít k případnému uklouznutí a pádu.

Je možné znovu použít rozlité AdBlue?

Ne, rozlitý přípravek AdBlue nikdy znovu nepoužívejte!
Rozlitý přípravek AdBlue bude vždy znečištěný. Používání znečištěného AdBlue může vést k rozsáhlému poškození systému SCR vašeho vozidla. To znamená, že bez ohledu na rozlité množství nelze AdBlue opakovaně použít!

Pokud AdBlue vypotřebuji, dojde k vypnutí motoru?

Ne, k vypnutí motoru nedojde. U některých motorů ovšem po spotřebování zásoby AdBlue dochází k automatickému omezení výkonu motoru.

Pokud je motor vašeho vozidla vybaven technologií SCR, dojde ke ztrátě výkonu motoru vozidla a snížení emisí ve výfukových plynech dle právních norem. K obnovení výkonu dojde po opětovném doplnění hladiny AdBlue.

Poznámka: v případě, že zásoba AdBlue dojde, některé motory nebude možné nastartovat. Ujistěte se, že ve vozidle je nouzová zásoba AdBlue, nebo bez vypnutí motoru pokračujte k nejbližšímu prodejnímu místu.